بازدید: 21 بازدید

۵۰سوال پر تکرار مصاحبه

50سوال پر تکرار مصاحبه
۵۰سوال پر تکرار مصاحبه

۱ -حکم شرعی چیست؟
جواب : قانونگذاری صادره از خدای متعال برای سامان بخشیدن به زندگی مادی و معنوی انسانها است.

۲ -تقلید در احکام چیست؟
جواب : عمل کردن به دستور مجتهد است.

۳ -چه کسی باید تقلید کند؟
جواب : کسی که نه مجتهد است و نه محتاط )مقلّّد( باید تقلید کند.

۴ -از چه کسی باید تقلید کرد؟
جواب : از مجتهد جامع الشرائط باید تقلید نمود یعنی مجتهدی که مرد، بالغ، عاقل، شیعه تقلید کرد که حریص به دنیا نباشد و از مجتهد های دیگر اعلم باشد، یعنی در فهمیدن حکم دوازده امامی، حلال زاده، زنده و عادل باشد ؛ و نیز بنا بر احتیاط واجب باید از مجتهدی تخدا از تمام مجتهدین زمان خود استادتر و داناتر باشد.

۵ -در چه چیز باید تقلید نمود؟
جواب : فقط باید در احکام فرعی فقهی تقلید نمود، یعنی تقلید تنها در مورد احکام دین است.

۶ -مسائلی که انسان غالباً به آن احتیاج دارد حکمش چیست؟ جواب : واجب است که یاد بگیرد.

۷ -کسی که خود را مجتهد عادل و جام عالشرایط فتوا نم یبیند قضاوت او چه حکمی دارد؟ جواب : حرام است.

۸ -احکام بر چند قسم تقسیم می شود؟ جواب : ۵ قسم

۱ –واجب : حکمی است که حتماً باید آن را انجام داد و ترک آن گناه است. به طور خلاصه ، واجب عبارت است از آنچه که ترک آن جایز نیست مثل وجوب نماز و روزه.

۲-مستحب : کاری است که انجام دادن آن پسندیده و بهتر است و موجب رضای خدا و صلاح خود انسان و موجب ثواب آخرتی می شود. بطور خلاصه مستحب )مندوب( عبارت است از آنچه که فعل آن برتری دارد مثل سلام کردن

۳-حرام: کاری است که نباید آن را انجام داد و انجام آن گناه و موجب عذاب آخرتی می شود . بطور خلاصه حرام عبارت است از آنچه که فعل آن جایز نیست. مثل شراب خوردن و دروغ گفتن

۴مکروه: کاری است که ترک آن بهتر است و به جا آوردن آن عذاب آخرتی ندارد. به طور خلاصه ، مکروه عبارت است از آنچه که ترک آن برتری دارد مثل نماز خواندن در مکانی که عکس باشد و اگر مهریه بیشتر از مهر السنه باشد مکروه است.

۵-مباح : کاری که انجام دادن و ترک آن از نظر دین مساوی باشد و بستگی به میل و اراده انسان دارد. به طور خلاصه، مباح )اباحه( عبارت است از آنچه که فعل یا ترک آن جایز و برابر است مثل خوردن و آشامیدن

۹ -واجب عینی و واجب کفایی چیست؟
جواب : واجب عینی واجبی است که از همه مکلّّفین، الزاماً خواسته شده و اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از گردن دیگران ساقط نمی شود، مثل نماز و روزه واجب کفایی، واجبی است که اگر بعضی آن را انجام دهند وجوب از دیگران ساقط می شود، مثل کفن و دفن

۱۰ -از چه راه م یتوان مجتهد و اعلم را شناخت؟ جواب : از سه راه می توان مجتهد و اعلم را شناخت :
-۱خود انسان یقین کند.
-۲دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند تصدیق کنند به شرط آن که دو نفر عالم عادل با گفته آنها مخالفت نکنند.
-۳از گفته اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند اطمینان حاصل گردد.

۱۱ -فتوی چیست؟
جواب : گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظری قطعی و خالی از احتیاط دارد، به این بیان مجتهد اصطلاحا می گویند. به عبارت دیگر، فتوی آن است که مجتهد حکم را به طور کلی بیان کند مثلاً مجتهد حکم کند « فتوی » کسی که روزه واجب دارد روزه مستحبی او باطل است.

۱۲ -از چه راه می توان فتوی یعنی دستور مجتهد را به دست آورد؟
جواب : به دست آوردن فتوی، یعنی دستور مجتهد از چهار راه زیر ممکن است :
-۱شنیدن از خود مجتهد
-۲شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند.
-۳شنیدن از کسی که مورد اطمینان و راستگو است.
-۴دیدن در رساله مجتهد در صورتی که انسان به درستی آن رساله اطمینان داشته باشد.

۱۳ -احتیاط واجب چیست؟
جواب : گاهی مجتهد در بیان حکم شرعی فتوا نمی دهد و نظر قطعی ابراز نمی کند بلکه از ابتدا وظیفه مکلّّف را می گویند. مثل مالی که انسان آن را پیدا « احتیاط واجب » به صورت احتیاط بیان می کند، به این احتیاط اصطلاحاً می کند اگر نشانه ای نداشته باشد که به واسطه آن صاحبش معلوم شود ، احتیاط واجب آن است که از طرف صاحبش صدقه بدهد.

۱۴ -احتیاط مستحب چیست؟
جواب :گاهی مجتهد در بیان مسائل شرعی نظر قطعی را ابراز می کند یعنی فتوی می دهد و سپس احتیاط
می گویند. مثلاً اگر ظرف نجس « احتیاط مستحب » می کند، به این احتیاط که بعد از فتوی بیان شده است اصطلاحاً را یک مرتبه در آب کُرُ بشویند پاک است اگر چه احتیاط آن است که سه مرتبه بشویند.

۱۵ -آیا از مجتهدی که از دنیا رفته می توان تقلید کرد؟
جواب :

۱- تقلید ابتدایی، خیر )وقتی انسان می خواهد تازه تقلید کند(
۲-اگر انسان در بعضی از مسائل به فتوای مجتهدی عمل کرده بعد از مردن آن مجتهد می تواند در همه مسائل از او تقلید کند.

۱۶ -اگر شخصی از مجتهدی تقلید کند و برایش ثابت شود که مجته د دیگر ی اَعلََم است و یا اصلاً تقلیدش اشتباه بوده و از آن سه راه که در رساله ها برای شناخت اَعلََم هست نبوده باشد آیا می توان به مجتهد اَعلََم برگردد؟ جواب : واجب است به مجتهد اَعلَمَ یا محتمل الاعلمیه رجوع نماید علی الاحوط

۱۷ -اگر مکلف مدتی اعمالش را بدون تقلید انجام دهد اعمال او صحیح است یا خیر؟ جواب : در صورتی اعمال او صحیح است که :
۱-بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است.
۲-یا عمل او با فتوای مجتهدی که وظیفه اش تقلید از او بوده یا با فتوای مجتهدی که فعلاً باید از او تقلید کند مطابق باشد.

۱۸ -آب مضاف چیست؟
جواب : آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب، آب انگور، یا با چیزی مخلوط باشد ، مثل آبی که به قدری با گل و مانند آن مخلوط شود که دیگر به آن آب نگویند.

۱۹ -آب مطلق چیست؟
جواب : آبی است که نام آب به طور مطلق بر آن صادق باشد یعنی توده مردم بگویند آب است حقیقتاً، و آب را نشود از آن نفی کرد.

۲۰ -آب مطلق بر چند قسم تقسیم می شود؟
جواب : پنج قسم : ۱- آب کُُر ۲- آب قلیل ۳- آب جاری ۴ – آب باران ۵- آب چاه

۲۱ -آب کُرُ چیست و وزن آن چقدر است؟
جواب : مقدار آبی است که اگر ظرفی که درازا و پهنا و گودی آن هر یک سه وجب و نیم است بریزند آن ظرف را پرکند .

۲۲ -کُُر بودن آب از چند راه ثابت می شود؟
جواب : از دو راه ثابت می شود : ۱- خود انسان یقین کند .۲- دو مرد عادل خبر دهند.

۲۳ -آب قلیل چیست؟
جواب : آبی است که از زمین نجوشد و از کُُر کمتر باشد، مثل آب آفتابه

۲۴ -آب جاری چیست؟
جواب : آبی است که از زمین بجوشد و جریان داشته باشد، مثل آب چشمه و قنات

۲۵ -نجاسات چند تا است؟ جواب : یازده تا است :
-۱بول ۲- غائط ۳- منی ۴- مردار ۵- خون ۶- سگ ۷- خوک ۸- کافر ۹- شراب ۱۰ – فقّّاع ۱۱ – عرق شتر نجاست خوار

۲۶ -فضله حیوانات کوچک مثل پشه و مگس که گوشت ندارند چه حکمی دارد؟ جواب : پاک است.

۲۷ -اگر ماهی در آب بمیرد حکمش چیست؟ جواب : پاک است چون خون جهنده ندارد.

۲۸ -نجاست هر چیز از چند راه ثابت می شود؟ جواب : از سه راه ثابت می شود :
۱-خود انسان یقین کند که چیزی نجس است، و اگر گمان داشته باشیم چیزی نجس است لازم نیست از آن اجتناب نماید. مثل غذا خوردن در قهوه خانه و مهمان خانه ها
۲-کسی که چیزی در اختیار اوست بگوید آن چیز نجس است. مثل همسر انسان یا نوکر
۳-دو مرد عادل بگویند چیزی نجس است و نیز اگر یک نفر عادل هم بگوید بنا بر احتیاط واجب باید اجتناب کرد.

۲۹ -اگر انسان به چیز نجسی شک دارد پاک شده یا نه حکمش چیست؟ جواب : نجس است.

۳۰ -اگر انسان به چیز پاک شک کند نجس شده یا نه حکمش چیست؟ جواب :پاک است.

۳۱ -مطهرات )پاک کننده ها( چند تا است؟ جواب :ده تا است :
۱-آب ۲- زمین ۳- آفتاب ۴- استحاله ۵- انتقال ۶- اسلام ۷- تبعیت ۸- برطرف شدن عین نجاست ۹- استبراء حیوان نجاست خوار ۱۰ – غائب شدن مسلمان

۳۲ -آب با چند شرط چیز نجس را پاک می کند؟ جواب : با چهار شرط
-۱مطلق باشد ۲- پاک باشد ۳- وقتی چیز نجس را می شویند آب مضاعف نشود و بو یا رنگ یا مزه آن به واسطه عین نجاست تغییر نکند ۴- بعد از آب کشیدن چیز نجس عین نجاست در آن نباشد.

۳۳ -زمین با چند شرط کف پا و ته کفش نجس را پاک می کند؟ جواب : با سه شرط
۱-زمین پاک باشد ۲- زمین خشک باشد ۳- اگر عین نجاست مثل خون و بول، یا متنجس مثل گلی که نجس شده در کف پا و ته کفش باشد به واسطه راه رفتن یا مالیدن پا به زمین برطرف شود.

۳۴ -انسان برای پاک شدن کف پا و ته کفش نجس بهتر است چه مقدار راه برود؟ جواب : ۱۵ قدم یا بیشتر

۳۵ -استحاله چیست؟
جواب : اگر جنس چیز نجس به طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی درآید پاک می شود و می گویند استحاله شده است )تغییر حالت داده است( مثل آن که چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد، یا سگ در نمکزار فرو رود و نمک شود، ولی اگر جنس آن عوض نشود مثل آن که گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند پاک نمی شود.

۳۶ -شرایط صحیح بودن وضو چند چیز است؟ جواب : سیزده چیز است :
-۱آب وضو پاک باشد ۲- آب وضو مطلق باشد ۳- آب وضو مباح باشد ۴- ظرف آب وضو مباح باش د )غصبی نباشد( ۵- ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد ۶- اعضاء وضو موقع شستن و مسح کردن پاک باشد ۷- وقت برای وضو و نماز کافی باشد ۸- به قصد قربت وضو بگیرد ۹- به ترتیب وضو بگیرد ۱۰ – کارهای وضو را پشت سر هم انجام دهد ۱۱ – دیگری او را وضو ندهد ۱۲ – استعمال آب برای او ضرری نداشته باشد ۱۳ – در اعضاء وضو مانعی از رسیدن آب نباشد.

۳۷ -کسی که شک دارد وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ جواب : باید وضو بگیرد.

۳۸ -اگر انسان در بین نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ جواب : نماز او باطل است و باید وضو بگیرد و نماز بخواند.

۳۹ -اگر انسان بعد از نماز شک کند وضو گرفته یا نه حکمش چیست؟ جواب : نماز او صحیح است، ولی باید برای نمازهای بعدی وضو بگیرد.

۴۰ -اگر انسان شک کند که قبل یا بعد از نماز وضوی او باطل شده حکمش چیست؟ جواب : نمازی که خوانده صحیح است.

۴۱ -برای چند چیز وضو گرفتن واجب است؟ جواب : شش چیز

۱-برای نماز های واجب غیر از نماز میت
۲-برای سجده و تشهد فراموش شده، اگر بین آنها و نماز حدثی از او سر زده مثلاً بول کرده باشد.
۳-برای طواف واجب خانه کعبه
۴-اگر نذر یا عهد کرده یا قسم خورده باشد که وضو بگیرد.
۵-اگر نذر کرده باشد که جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند.
۶-برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده باشد باید وضو بگیرد.

۴۲ -چند چیز وضو را باطل می کند؟ جواب : هفت چیز :
-۱بول ۲- غائط ۳- باد معده و روده که از مخرج غائط خارج می شود ۴- خوابی که به واسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود، ولی اگر چشم نبیند و گوش بشنود وضو باطل نمی شود ۵- چیزهایی که عقل را از بین می برد ، مانند دیوانگی و مستی و بیهوشی ۶- استحاضه زنان ۷- کاری که برای آن باید غسل کرد مانند جنابت

۴۳ -جبیره چیست؟
جواب : چیزی که با آن زخم و شکسته را می بندند و دوایی که روی زخم و مانند آن می گذارند.

۴۴ -غسلهای واجب چند تا است؟ جواب : هفت تا است :
۱-غسل جنابت ۲- غسل حیض ۳- غسل نفاس ۴- غسل استحاضه ۵- غسل مس میت ۶- غسل میت ۷ غسلی که به واسطه نذر و قسم و مانند اینها واجب می شود.

۴۵ -غسل بر چند نوع است؟ جواب : دو نوع است :
۱-غسل ترتیبی، انسان در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، سر و گردن، بعد طرف راست بعد طرف چپ بدن را بشوید؛ و اگر انسان عمداً یا از روی فراموشی یا به واسطه ندانستن مسأله به این ترتیب عمل نکند غسل او باطل است.
-۲غسل ارتماسی، در غسل ارتماسی اگر به نیت غسل ارتماسی به تدریج در آب فرو رود تا تمام بدن زیر آب رود غسل او صحیح است و احتیاط واجب آن است که یک دفعه زیر آب رود.

۴۶ -سجده های واجب قرآن چند سوره است؟ جواب : چهار سوره است :
-۱سوره ۳۲ قرآن (الم تنزیل)
-۲سوره ۴۱ قرآن (حم سجده)
-۳سوره ۵۳ قرآن (النجم)
-۴سوره ۹۶ قرآن (اقراء یا علق)

۴۷ -اگر انسان شک کند که غسل کرده یا نه حکمش چیست؟ جواب : باید غسل کند.

۴۸ -اگر انسان شک کند غسل او صحیح بوده یا نه حکمش چیست؟ جواب : لازم نیست دوباره غسل کند.

۴۹ -حنوط چیست؟
جواب : مالیدن کافور به پیشانی، کف دس تها، سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای میت ۵۰ -نماز میت چند تکبیر دارد؟ جواب : پنج تکبیر

50سوال پر تکرار مصاحبه
۵۰سوال پر تکرار مصاحبه

مطالعه بیشتر